Regulamin sklepu internetowego sklepanna.pl

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Kupujący – Usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną), która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

Sprzedawca – firma handlowa „Sprzedaż Wysyłkowa Teresa Dębiec” z siedzibą w Puławach wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Stanisława Eustachiewicza 7 / 79, 24-100 Puławy, NIP: 7161564361, REGON: 430614930, reprezentowana przez Arkadiusza Dębca
e-mail: toiowo8@gmail.com, tel:514 517 960

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy – witryna internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem www.sklepanna.pl, która umożliwia Kupującemu składać Zamówienia oraz dokonywać zakupów

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, ogólnodostępne dla Kupujących

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych Zamówieniach

Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Kupującemu stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem Kupującego

Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Polityka prywatności – załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: prowadzeniu Konta, umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W celu skorzystania ze sklepu internetowego Kupujący musi we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do sieci internetowej.

Niniejszy Regulamin oraz ewentualne załączniki zawarte w nim stanowią jedną integralną całość.

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

§ 3. Zobowiązania Kupującego

Kupujący zobowiązany jest stosowania się i przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Kupujący zobowiązany jest do poprawnego i zgodnego z prawdą wypełnienia formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym, w celu składania Zamówień.

Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.: treści obraźliwych, pornograficznych, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego działania,

- korzystania ze Sklepu Internetowego, nie narażając go na problem techniczne powodowane przez złośliwe oprogramowanie,

- nierozsyłanie i nieumieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

Kupujący zobowiązuje się do ochrony swoich haseł i innych ważnych informacji potrzebnych do prawidłowego działania Konta, nie publikowania ich i nie udostępniania ich osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany Umowy sprzedaży. Dane będą przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych. Kupujący oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe Kupującego nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim.

§ 4. Zobowiązania Sprzedającego

Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego w ramach świadczonych usług.

Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do jak najlepszego zabezpieczenia oprogramowania wykorzystanego do funkcjonowania Sklepu Internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Sklepu Internetowego, związanych z naprawą błędów, aktualizacją oprogramowania, archiwizowaniem danych lub innych uzasadnionych przyczyn.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej która uniemożliwia korzystanie z usług, może wystąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu usług. Sprzedający dołoży wszelkich starań do jak najszybszego usunięcia awarii.

Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:

- przyczyny o charakterze siły wyższej,

- awaria lub przeciążenie łączy telekomunikacyjnych,

- przerwy w dostępie energii,

- podania nieprawdziwych lub niepełnych danych,

- inne przyczyny, na które Sprzedający nie miał wpływu,

- nie przestrzeganie regulaminu.

§ 5. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego w ramach świadczonych usług, jest rejestracja Kupującego, która odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie wpisanych danych potwierdzając je przyciskiem na końcu formularza.

Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia prawa lub dopuścił się zachowania niezgodnego z obowiązującymi ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

Kupujący, który został pozbawiony prawa korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może powtórnie się rejestrować wykorzystując ten sam adres e-mail, chyba że zostanie to uzgodnione indywidualnie ze Sprzedawcą.

Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do jak najlepszego zabezpieczenia oprogramowania wykorzystanego do funkcjonowania Sklepu Internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 6. Warunki zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży

Kupujący ma możliwość w ramach Sklepu Internetowego, zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

Warunkiem zawarcia umowy wymienionej w punkcie 1 jest dokonanie poprawnej rejestracji, akceptowanie warunków zawartych w Regulaminie.

Zawarcie umowy wymienionej w punkcie 1 następuję w chwili kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”.

Kupujący ma możliwość w ramach Sklepu Internetowego, zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Warunkiem zawarcia umowy wymienionej w punkcie 4 jest wybór interesującego towaru i dodanie do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Kup”.

W chwili kliknięcia przycisku „Kup” zostaje zawarta Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia i Kupujący zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk.

Kupujący aby sfinalizować Zamówienie, musi postępować według komunikatów i informacji zawartych w oknach Sklepu Internetowego, ułożonych w logiczną i uporządkowaną całość. Kupujący może tą czynność wykonać na kilka sposobów:

- jeżeli posiada Konto, musi poprawnie dokonać logowania podając swój e-mail oraz hasło i dalej postępować według informacji wyświetlanych w Sklepie Internetowym,

- jeżeli nie posiada Konta: dokonuje rejestracji w Sklepie Internetowym lub dokonuje zakupu jednorazowego, bez konieczności logowania i rejestracji.

Sprzedający może zawrzeć Umowę sprzedaży za pomocą formularza Zamówień. Warunkiem takiej umowy jest złożenie Zamówienia. Umowa taka jest zawarta w chwili otrzymania wiadomości e-mail na koncie poczty elektronicznej Kupującego, w której zawarte są ostateczne istotne elementy Zamówienia.

Sprzedający może zawrzeć Umowę sprzedaży telefonicznie. Warunkiem takiej umowy jest złożenie Zamówienia od poniedziałku do piątku (7:00 – 17:00, nr tel: 669 252 666, 783 666 635), ustalenie przedmiotu umowy i ceny. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

Sprzedający może zawrzeć umowę sprzedaży wykorzystując usługi poczty elektronicznej. Warunkiem takiej umowy jest złożenie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres toiowo8@gmail.com oraz ustalenie przedmiotu umowy i ceny. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzona przez dołączenie do paczki dowodu zakupu.

§ 7. Dostawa Towarów do Kupującego

Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych maksymalnie licząc od zaksięgowania wpłaty.

Transport Towarów odbywa się za pomocą Poczty Polskiej.

Koszty dostawy Towarów reguluje paragraf 8.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, alby paczka była dobrze i bezpiecznie zapakowana.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z transportu przez wybranego przewoźnika. Aby dochodzić roszczeń w tej sprawie, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia paczki przy osobie dostarczającej Towar, i w przypadku uszkodzeń do sporządzenia raportu.

§ 8. Ceny i płatności

Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie Internetowym są opatrzone w ceny brutto (posiadają wliczony obowiązujący na terytorium państwa Polskiego podatek VAT), zawierają cła oraz wszelkie inne składniki, jednostką monetarną jest polski złoty.

Kupujący może dokonać zapłaty za Towar wykonując zwykły przelew na dane: Arkadiusz Dębiec, 24-100 Puławy, ul. Sienkiewicza 62, nr konta: 40 1240 2412 1111 0010 3788 2128.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Kupujący może dokonać zapłaty za Towar przy odbiorze paczki.

Koszt dostawy za paczki wysyłane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

- Kurier: 0 pln (od kwoty zakupów równej 99 pln)

- Kurier pobranie: 17 pln

- Poczta Polska: 0 pln (od kwoty zakupów równej 99 pln)

- Poczta Polska pobranie: 17 pln

W przypadku wysyłki paczki poza granice państwa Polskiego koszty ustalane są indywidualnie przez pracowników działu handlowego.

§ 9. Warunki odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym – prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, możliwość składania Zamówień.

Kupujący może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: toiowo8@gmail.com. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

W wypadku Kupujących będących jednocześnie konsumentami Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Kupujący rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Kupującego wskazany w ramach Konta.

Kupujący i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10. Warunki odstąpienia od umów sprzedaży

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres toiowo8@gmail.com

Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Kupującego i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: Sprzedaż Wysyłkowa Teresa Dębiec, ul. Stanisława Eustachiewicza 7 / 79, 24-100 Puławy

Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

Zwrot należności za zwracany Towaru nastąpi w przeciągu 14 dni.

§ 11. Reklamacje

Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie internetowym podlegają 24 miesięcznej gwarancji producenta.

Reklamacji podlegają wyłącznie fizyczne wady ukryte powstałe z winy producenta w nieużywanym obuwiu.

W przypadku napraw wad ukrytych, klient nie może żądać zwrotu gotówki.

Obuwie do reklamacji jest przyjmowane czyste, z oryginalnym opakowaniem, wraz z dowodem sprzedaży oraz protokołem reklamacyjnym. W przypadku przesłania towaru nieczystego zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Koszt dostarczenia zakupionego towaru do sprzedającego pokrywa klient. Paczki należy kierować na adres: Sprzedaż Wysyłkowa Teresa Dębiec, 24-100 Puławy, ul. Stanisława Eustachiewicza 7 / 79.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar jest odsyłany na koszt Sprzedawcy. W innym przypadku koszt transportu pokrywa Kupujący. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędnymi dokumentami, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacji nie podlega:

- obuwie z wadami jawnymi (widoczne w dniu zakupu i o których klient został poinformowany)

- naturalne zużywanie się obuwia oraz fleków

- obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, niewłaściwe dopasowanie obuwia do stopy)

- obuwie posiadające uszkodzenia elementów ozdobnych (zamków, ozdób, guzików)

- odbarwienie się obuwia wykonanego ze skór naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia

- wygoda obuwia

Sprzedający nie jest producentem towarów.

§ 12. Zwroty i wymiany

Istnieje możliwość zwrotu towaru w przeciągu 10 dni od daty otrzymania paczki. Aby dokonać zwrotu należy dostarczyć na wskazany adres:

- nieużywany, niezniszczony towar,

- oryginalne pudełko,

- dowód zakupu (faktura lub paragon),

- poprawnie i czytelnie wypełniony protokół zwrotu.

Paczki należy kierować na adres: Sprzedaż Wysyłkowa Teresa Dębiec, 24-100 Puławy, ul. Stanisława Eustachiewicza 7 / 79.

Aby dokończyć procedurę zwrotu, należy zalogować się na swoje konto w Sklepie Internetowym, z menu po lewej stronie wybrać opcję "Moje zamówienia". Po kliknięciu w szczegóły zamówienia ukażą się szczegółowe informacje dotyczące zamówienia. Zaznacz interesujący Cię towar, podaj powód zwrotu oraz numer konta na które mają zostać zwrócone pieniądze i potwierdź operację przyciskiem. Będziesz informowany o statucie Twojego zwrotu po przez swoje konto w sklepie internetowym. Koszty zwrotu pokrywa kupujący.

Jeżeli nie jesteś posiadaczem konta bankowe lub chcesz w inny sposób otrzymać pieniądze, prosimy o kontakt z działem handlowym: toiowo8@gmail.com, 669 252 666, 783 666 635.

Wymiana Towaru jest możliwa na 2 sposoby.

I sposób:

Wymianę towaru możesz zrealizować w przeciągu 10 dni od daty otrzymania paczki. Aby dokonać wymiany towaru należy przesłać do sprzedającego na wskazany wyżej adres:

- nieużywany, niezniszczony towar,

- oryginalne pudełko,

- dowód zakupu (faktura lub paragon),

- poprawnie i czytelnie wypełniony protokół zwrotu.

Koszty wymiany towaru pokrywa kupujący. W przypadku pomyłek podczas pakowania paczki w siedzibie sklepu internetowego, koszty dostawy towarów pokrywa sprzedający.

II sposób – kurier:

Wymianę towaru możesz zrealizować w przeciągu 10 dni od daty otrzymania paczki. Aby dokonać wymiany towaru z pomocą kuriera, należy skontaktować się z działem handlowym:toiowo8@gmail.com, 669 252 666, 783 666 635 i poinformować go o tym. Przygotuj paczkę dla kuriera, który dostarczając nowy towar, odbierze paczkę kupioną przez Ciebie w sklepie. Twoja paczka musi zawierać:

- nieużywany, niezniszczony towar,

- oryginalne pudełko,

- dowód zakupu (faktura lub paragon),

- poprawnie i czytelnie wypełniony protokół zwrotu.

Koszt takiej wymiany pokrywa kupujący - 20 pln. W przypadku różnicy w cenie towarów wymienianych pomiędzy kupującym a sprzedającym, prosimy o kontakt z działem handlowym: toiowo8@gmail.com, 669 252 666, 783 666 635.

Podczas pakowania obuwia do fabrycznych pudełek, prosimy o nie uszkadzanie pudełek, nie rozrywanie ich, nie oklejanie ich taśmą klejącą. Pudełka prosimy dostarczyć w takim stanie jakie Państwo otrzymali. W przypadku gdy pracownicy działu handlowego zauważą uszkodzenia z winy kupującego, sprzedawca może obarczyć kupującego dodatkowymi kosztami w wysokości do 10 pln.

§ 13. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory powstałe między Kupującym a podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy, obie strony będą w pierwszej kolejności próbowały rozwiązać polubownie.